АктивМН үйлчилгээг ашиглахтай холбогдон энэхүү Зохисгүй хэрэглээг хязгаарлах бодлого (ЗХХБ)-г мөрдөнө. ЗХХБ нь АктивМН үйлчилгээний  Ашиглалтын нөхцөл- р зохицуулагдах бөгөөд түүний хавсралт болно. Эдгээр дүрмүүдийг зөрчсөн харилцагчид урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр үйлчилгээг зогсоох болно. Энэ тохиолдолд үйлчилгээний төлбөрийг нөхөн олгохгүй.

Та хууль бус, хор хөнөөлтэй контентыг хадгалах, үзүүлэх, түгээх, бусад зорилгоор АктивМН үйлчилгээг ашиглаж болохгүй. Үүнд:

•  Хууль бус үйл ажиллагаа: Мөрийтэй тоглоом болон хүүхдийн порнограф, тэдгээртэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх эсвэл сурталчилах.
• Хор хөнөөлтэй эсвэл залилан мэхлэх үйл ажиллагаа: Залилангийн шинж чанартай бараа, үйлчилгээ, схем, сурталчилгаа (ж.нь., мөнгө олох шуурхай схем, пирамидын схем, понзи, фишинг), эсвэл бусад хууран мэхлэх үйл ажиллагаа.
•  Зөрчилтэй контент: Бусдын оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн контент.
• Бусдыг доромжилсон контент: Хүүхдийг садар самуунд уруу татсан контент , садар самуун үйлдлийн дүр төрхийг дүрсэлсэн контент болон бусдын нэр төрийг гутаах, бусдын нууцад халдсан болон бусад доромж агуулга бүхий контетууд.
•  Хор хөнөөлтэй контент: Вирус, Троян, Өт гэх мэтийн хортой файл контентууд.

Та Спам имэйл үйлчилгээ үзүүлэх бол АктивМН-ийг ашиглаж чадахгүй. Үүнд:

• Хүсээгүй зурвасууд: АктивМН-ээр эсвэл гуравдагч этгээдийн имэйл үйлчилгээгээр дамжуулан масс имейл, зурвас түгээх буюу дэмжих. Аливаа имэйл шуудангийн үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль эрх зүйн хязгаарлалтын дагуу хийгддэг бөгөөд та өөрийн мэйлийн түгээлтийн жагсаалтаа зөвшөөрсөн нотолгоог үзүүлэх боломжтой байх ёстой.
• Хууран мэхлэх: Бусдын зөвшөөрөлгүй хуурамчаар үйлдэн эсвэл ашиглагдахгүй болсон толгой ашиглан бусдад имэйл болон зурвас илгээх.

Та өөрт хамааралгүй контентыг нэвтрүүлэх болон өөрчлөх, эсвэл хорлон сүйтгэх үйлдэл хийвэл АктивМН үйлчилгээг ашиглах боломжгүй болно. Үүнд:

• Зөвшөөрөлгүй хандалт: Зөвшөөрөлгүйгээр АктивМН үйлчилгээнд хандах эсвэл ашиглах.
• Аюулгүй байдлын судалгаа: Албан зөвшөөрөлгүйгээр Сканнер болон автоматжуулсан хэрэгсэл ашиглан АктивМН системд аюулгүй байдлын судалгаа, аудитыг хийх.
•  Тагнах: Зөвшөөрөл авалгүйгээр танд хамааралгүй мэдээллийг чагнах болон хуулж авах.
•  Бусад халдлагууд: Хэн нэгэн эсвэл ямар нэг системийн эсрэг нийгмийн инженерчлэл, фишинг эсвэл биед нь гэмтэл учруулах зэрэг техникийн бус халдлагууд

Та АктивМН системийн нөөц боломжийг буруугаар ашиглах бол АктивМН үйлчилгээг ашиглах боломжгүй болно. Үүнд:  

• Сүлжээний дайралт: Системийн ажиллагааг удаашруулж байгаа сүлжээний урсгалаар үерлэсэн системийг ашиглан үйлчилгээг зогсоход хүргэх (DoS) шалтгаан нь үйлчилгээнээс хамрагдах боломжгүй болгох, эсвэл үйлчилгээний чанарыг мэдэгдэхүйц муутгах нөлөө үзүүлдэг.
• Төгсгөлгүй API дуудлага: Бусад хэрэглэгчдийн үйлчилгээний чанарт нөлөөлөх эрсдэлтэй олон тооны API дуудлага хийхэд манай системүүдэд илгээж болно. Зөвлөмж: АктивМН нь импортлоход зориулсан API багц өгдөг тул дээрх үйлдлийг хийхгүй байх нь зохимжтой. Татаж авсан дуудлагууд нь 1 дуудлага / секундын хурдаар хүлээн авагдах бөгөөд зэрэгцээ дуудлага байх боломжгүй. Үл хамаарах зүйлсийг тохиолдол бүрээр зөвшөөрч болно - хэрэв танд хэрэгтэй гэж үзвэл бидэнтэй холбоо барина уу.
• Хэт Ачаалал: Маш их хэмжээний өгөгдлийн тоо хэмжээ, эсвэл маш олон тооны элементүүд, тухайлбал имэйл бөмбөг гэх мэт хэвийн бус агуулга бүхий системүүдийн гүйцэтгэл эсвэл боломжид сөргөөр нөлөөлдөг.
• Хайлтын системийн индекслэлт: Системийн бэлэн байдал, гүйцэтгэлд нөлөөлөхүйц хэмжээнд хайлтын системийн индекслэлтээр ачааллах.
• Халдлага: АктивМН үйлчилгээг ашиглан гуравдагч этгээдийн системийн бэлэн байдал, аюулгүй байдалд нөлөөлөх 
• Довтолгоо бүртгэл: Автомат хэрэгсэл ашиглах АктивМН үйлчилгээнд дахин бүртгүүлэх, эсвэл хуурамч нэрээр бүртгүүлэх, эсвэл өөр хэн нэгний нэр дээр тэдний зөвшөөрөлгүйгээр бүртгүүлэх.